Thursday, September 28, 2023 5:24:58 PM - Markets open
VN-INDEX 1,152.43 -1.42/-0.12%
HNX-INDEX 234.50 -1.34/-0.57%
UPCOM-INDEX 88.44 -0.29/-0.33%
MB Securities Joint Stock Company (MBS : HNX)
Financials : Securities Company
22.90 +0.20/+0.88%
3:05:04 PM
Unit: VND Quarterly | Annual
    Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023
TÀI SẢN
       
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
10,793,46511,376,0269,739,5118,669,6619,888,888
I. Tài sản tài chính
10,735,52911,327,6059,705,1418,638,9819,861,837
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
165,687638,812194,93677,36983,290
1.1. Tiền
62,387638,81224,93677,36983,290
1.2. Các khoản tương đương tiền
103,300 170,000  
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
1,063,057598,0802,611,501406,9341,072,003
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
2,376,1351,785,7931,623,2931,492,7931,896,301
4. Các khoản cho vay
6,049,1397,101,8823,759,5003,732,5705,326,076
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
876,475994,7911,389,9812,796,0091,374,336
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
-82,583-82,583-82,583-82,583-82,583
7. Các khoản phải thu
161,230161,781160,511159,404133,285
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
       
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
161,230161,781160,511159,404133,285
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
80,89893,09564,71149,6658,686
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được
       
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
80,33268,68695,799109,739124,600
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
  171  
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
26,29913,17712,53012,71110,219
10. Phải thu nội bộ
       
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
       
12. Các khoản phải thu khác
105,203121,66841,53850,99756,023
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
-5,112-5,795-6,236-7,223-7,114
II.Tài sản ngắn hạn khác
57,93648,42134,37030,68127,051
1. Tạm ứng
3,8754,5064,0556,4974,738
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
1,9902,001399606491
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
36,96326,58814,3177,3222,753
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
15,09015,09015,09015,09015,090
5. Tài sản ngắn hạn khác
182375081,1653,978
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
       
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
343,888658,781901,709891,557871,836
I. Tài sản tài chính dài hạn
105,000432,320595,320595,320595,320
1. Các khoản phải thu dài hạn
       
2. Các khoản đầu tư
105,000432,320595,320595,320595,320
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
105,000432,320595,320595,320595,320
2.2. Đầu tư vào công ty con
       
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
       
II. Tài sản cố định
117,780111,726191,400183,376170,201
1. Tài sản cố định hữu hình
72,29867,846135,438125,848117,216
- Nguyên giá
166,958165,542245,017245,017244,622
- Giá trị hao mòn lũy kế
-94,660-97,696-109,579-119,169-127,406
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
       
2.Tài sản cố định thuê tài chính
       
- Nguyên giá
       
- Giá trị hao mòn lũy kế
       
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
       
3. Tài sản cố định vô hình
45,48343,88055,96257,52852,985
- Nguyên giá
77,29180,14797,212104,760104,760
- Giá trị hao mòn lũy kế
-31,808-36,267-41,250-47,232-51,775
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
       
III. Bất động sản đầu tư
       
- Nguyên giá
       
- Giá trị hao mòn lũy kế
       
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
       
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
       
V. Tài sản dài hạn khác
121,108114,734114,990112,861106,315
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
2,7672,3082,2512,2511,491
2. Chi phí trả trước dài hạn
86,51882,30182,60880,47574,684
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
1,704    
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
20,00020,00020,00020,00020,000
5. Tài sản dài hạn khác
10,12010,12510,13010,13510,140
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
       
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,137,35312,034,80710,641,2209,561,21810,760,724
C. NỢ PHẢI TRẢ
7,440,5218,216,7886,156,1884,954,9536,061,724
I. Nợ phải trả ngắn hạn
6,844,3427,635,1435,784,0324,784,3715,890,571
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
6,570,7996,820,2815,431,7024,619,4065,663,404
1.1. Vay ngắn hạn
6,570,7996,820,2815,431,7024,619,4065,663,404
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
       
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
       
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
       
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
       
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
       
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
17,24112,92412,1268,91014,653
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
       
8. Phải trả người bán ngắn hạn
8,5578,40630,97718,74410,199
9. Người mua trả tiền trước
2,8042,6022,3412,3032,671
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
59,52753,26493,89649,02456,757
11. Phải trả người lao động
6,1035,0516,7183,8938,608
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
1,7341,7531,9312,1732,303
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
124,23797,261137,36335,73357,636
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
       
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
4085394024362,662
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
       
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
10,319590,44723,9624,6965,074
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
       
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
42,614426,13242,61439,05466,605
II. Nợ phải trả dài hạn
596,179581,645372,156170,582171,153
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
       
1.1. Vay dài hạn
       
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
       
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
       
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
       
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
595,961 371,978169,986169,994
5. Phải trả người bán dài hạn
 580,969   
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
       
7. Chi phí phải trả dài hạn
       
8. Phải trả nội bộ dài hạn
       
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
       
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
218218176176 
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
       
12. Dự phòng phải trả dài hạn
       
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
       
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
 45734201,158
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
       
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
3,696,8323,818,0194,485,0324,606,2654,699,000
I. Vốn chủ sở hữu
3,696,8323,818,0194,485,0324,606,2654,699,000
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
2,675,4302,675,4303,805,1783,805,1783,805,178
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
2,676,1832,676,1833,805,9313,805,9313,805,931
a. Cổ phiếu phổ thông
2,676,1832,676,1833,805,9313,805,9313,805,931
b. Cổ phiếu ưu đãi
       
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
       
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
       
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
       
1.5. Cổ phiếu quỹ
-753-754-754-754-754
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
       
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
       
4. Quỹ dự trữ điều lệ
69,32869,32869,32869,32869,328
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
69,31869,31869,31869,31869,318
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
1,6261,6261,6261,6261,626
7. Lợi nhuận chưa phân phối
881,1301,002,317539,583660,815753,550
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
889,3801,001,925541,770660,737750,521
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
-8,250392-2,187773,029
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
       
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
       
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
11,137,353 10,641,2209,561,21810,760,724
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
       
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
       
There is no report.
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.