Saturday, July 20, 2019 10:26:07 AM - Markets open
VN-INDEX 982.34 +6.29/+0.64%
HNX-INDEX 107.07 +0.33/+0.31%
UPCOM-INDEX 57.54 +0.13/+0.22%
Everest Securities Joint Stock Company (EVS : HNX)
Financials : Investment Services
9.10 0.00/0.00%
3:10:00 PM
Unit: VND Quarterly | Annual
    Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2018Q1 2019
TÀI SẢN
       
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
722,067711,031975,5381,032,7711,166,829
I. Tài sản tài chính
721,360710,173974,8151,030,9891,164,891
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
144,97066,03784,45148,216291,321
1.1. Tiền
29,97066,03724,45148,216121,321
1.2. Các khoản tương đương tiền
115,000 60,000 170,000
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
168,573158,934186,625222,128271,877
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
       
4. Các khoản cho vay
410,263476,271706,240763,082570,944
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
       
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
-3,112-3,067-3,067-3,119-3,155
7. Các khoản phải thu
909,8502262243
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
 9,850 2 
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
90 226 243
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
90 226  
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được
       
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
    243
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
       
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
53449211040424
10. Phải thu nội bộ
       
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
       
12. Các khoản phải thu khác
421,65623027633,635
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
       
II.Tài sản ngắn hạn khác
7078587221,7821,938
1. Tạm ứng
1237231516
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
       
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
6948216991,7671,922
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
       
5. Tài sản ngắn hạn khác
 1   
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
       
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
16,00817,42516,34718,86720,200
I. Tài sản tài chính dài hạn
       
1. Các khoản phải thu dài hạn
       
2. Các khoản đầu tư
       
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
       
2.2. Đầu tư vào công ty con
       
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
       
II. Tài sản cố định
3,7363,1812,7002,9562,388
1. Tài sản cố định hữu hình
2,1031,8081,5862,1031,794
- Nguyên giá
16,57316,57316,60817,41217,412
- Giá trị hao mòn lũy kế
-14,470-14,765-15,022-15,309-15,618
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
       
2.Tài sản cố định thuê tài chính
       
- Nguyên giá
       
- Giá trị hao mòn lũy kế
       
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
       
3. Tài sản cố định vô hình
1,6321,3731,113854594
- Nguyên giá
10,07710,07710,07710,07710,077
- Giá trị hao mòn lũy kế
-8,444-8,704-8,963-9,223-9,482
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
       
III. Bất động sản đầu tư
       
- Nguyên giá
       
- Giá trị hao mòn lũy kế
       
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
       
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
       
V. Tài sản dài hạn khác
12,27214,24313,64715,91117,811
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
6116111,2681,2731,263
2. Chi phí trả trước dài hạn
6464671,3653,0703,267
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
 2,151   
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
11,01411,01411,01411,56713,282
5. Tài sản dài hạn khác
       
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
       
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
738,074728,456991,8841,051,6381,187,029
C. NỢ PHẢI TRẢ
32,20538,629280,014337,445467,066
I. Nợ phải trả ngắn hạn
27,56738,629277,768335,670465,540
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
       
1.1. Vay ngắn hạn
       
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
       
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
       
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
       
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
 26,200260,400297,600435,200
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
       
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
7406938259271,008
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
    4,887
8. Phải trả người bán ngắn hạn
3,5841,5061,5092,216 
9. Người mua trả tiền trước
365440440609960
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
3,3524,0812,4172,8763,553
11. Phải trả người lao động
217287326 369
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
7172353032
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
9122,1023,0214,6653,048
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
       
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
       
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
       
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
17,1022,2658,09326,13016,157
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
       
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
1,223984703617326
II. Nợ phải trả dài hạn
4,638 2,2461,7751,526
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
       
1.1. Vay dài hạn
       
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
       
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
       
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
       
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
       
5. Phải trả người bán dài hạn
       
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
       
7. Chi phí phải trả dài hạn
       
8. Phải trả nội bộ dài hạn
       
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
       
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
       
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
       
12. Dự phòng phải trả dài hạn
       
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
       
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
4,638 2,2461,7751,526
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
       
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
705,869689,826711,870714,194719,963
I. Vốn chủ sở hữu
705,869689,826711,870714,194719,963
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
600,000600,000600,000600,000600,004
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
600,000600,000600,000600,000600,004
a. Cổ phiếu phổ thông
600,000600,000600,000600,000600,004
b. Cổ phiếu ưu đãi
       
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
       
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
       
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
       
1.5. Cổ phiếu quỹ
       
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
       
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
       
4. Quỹ dự trữ điều lệ
6,0006,0006,0006,0006,000
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
6,0006,0006,0006,0006,000
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
       
7. Lợi nhuận chưa phân phối
93,86977,82699,870102,194107,959
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
77,26388,37692,82997,040103,800
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
16,606-10,5507,0415,1534,159
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
       
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
       
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
738,074728,456991,8841,051,6381,187,029
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
       
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
       
There is no report.
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.