Wednesday, November 25, 2020 10:57:15 PM - Markets closed
VN-INDEX 999.94 +4.18/+0.42%
HNX-INDEX 148.09 +0.51/+0.35%
UPCOM-INDEX 66.60 -0.16/-0.24%
CTCP chứng khoán SmartInvest (AAS : UPCOM)
Financials : Securities Company
5.90 0.00/0.00%
3:05:19 PM
Unit: VND Quarterly | Annual
    Q2 2019Q3 2019Q4 2019Q1 2020Q2 2020
TÀI SẢN
       
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN
325,756262,891453,486366,356403,250
I. Tài sản tài chính
324,696262,066452,845365,924402,913
1. Tiền và các khoản tương đương tiền
38,99436,750184,24131,33464,851
1.1. Tiền
38,99436,750184,24131,33464,851
1.2. Các khoản tương đương tiền
       
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)
 4,93922,59474,93681,008
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)
241,000190,000191,000198,052149,052
4. Các khoản cho vay
13,29512,81335,24719,32113,682
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
7,2507,2507,2507,25042,250
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp
       
7. Các khoản phải thu
14,0332,36110,76033,78929,026
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
5,633222   
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính
8,4012,13910,76033,78929,026
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận
248    
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được
       
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận
8,1532,13910,76033,78929,026
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
   60122
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp
1,2551,1241,246611613
10. Phải thu nội bộ
       
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
       
12. Các khoản phải thu khác
8,8696,83072879422,530
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
  -222-222-222
II.Tài sản ngắn hạn khác
1,060825641433337
1. Tạm ứng
370363  4
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
  38  
3. Chi phí trả trước ngắn hạn
22786 327227
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
106106106106106
5. Tài sản ngắn hạn khác
356270497  
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
       
B.TÀI SẢN DÀI HẠN
71,67876,79865,82843,91738,187
I. Tài sản tài chính dài hạn
       
1. Các khoản phải thu dài hạn
       
2. Các khoản đầu tư
       
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
       
2.2. Đầu tư vào công ty con
       
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
       
II. Tài sản cố định
68,13473,40364,89342,86737,077
1. Tài sản cố định hữu hình
6343,9711,8912,1622,168
- Nguyên giá
8965,3252,1682,5522,633
- Giá trị hao mòn lũy kế
-262-1,354-277-390-465
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
       
2.Tài sản cố định thuê tài chính
       
- Nguyên giá
       
- Giá trị hao mòn lũy kế
       
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
       
3. Tài sản cố định vô hình
67,50069,43163,00240,70534,908
- Nguyên giá
77,33677,33677,33677,36677,366
- Giá trị hao mòn lũy kế
-9,836-7,905-14,334-36,662-42,458
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
       
III. Bất động sản đầu tư
       
- Nguyên giá
       
- Giá trị hao mòn lũy kế
       
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
       
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
2,8162,816   
V. Tài sản dài hạn khác
7285799351,0491,110
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
    115
2. Chi phí trả trước dài hạn
20843338755 
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
       
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán
521147548995995
5. Tài sản dài hạn khác
       
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
       
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
397,434339,688519,314410,273441,437
C. NỢ PHẢI TRẢ
22,04515,564178,08359,58076,810
I. Nợ phải trả ngắn hạn
22,04515,564178,08359,53176,762
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
   967917
1.1. Vay ngắn hạn
   967917
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
       
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
       
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
       
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
  49  
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
       
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán
   186277
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
       
8. Phải trả người bán ngắn hạn
699754169,75342,95464,187
9. Người mua trả tiền trước
5232 5,9371,600
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
19,7206,9036,8448,5219,009
11. Phải trả người lao động
53627508646145
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên
14142555790
13. Chi phí phải trả ngắn hạn
34117166673305
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
       
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
       
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
       
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn
555 209191233
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
 7,635   
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi
       
II. Nợ phải trả dài hạn
   4848
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
       
1.1. Vay dài hạn
       
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
       
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
       
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
       
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
   4848
5. Phải trả người bán dài hạn
       
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
       
7. Chi phí phải trả dài hạn
       
8. Phải trả nội bộ dài hạn
       
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
       
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
       
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
       
12. Dự phòng phải trả dài hạn
       
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
       
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
       
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
       
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU
375,389324,125341,231350,693364,626
I. Vốn chủ sở hữu
375,389324,125341,231350,693364,626
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
310,000310,000310,000310,000310,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu
310,000310,000310,000310,000310,000
a. Cổ phiếu phổ thông
310,000310,000310,000310,000310,000
b. Cổ phiếu ưu đãi
       
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
       
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
       
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
       
1.5. Cổ phiếu quỹ
       
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
       
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
       
4. Quỹ dự trữ điều lệ
   706706
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp
   706706
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
       
7. Lợi nhuận chưa phân phối
65,38914,12531,23139,28153,214
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện
65,389 65,90685,90153,214
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện
 14,125-34,675-46,620 
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
       
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
       
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
397,434339,688519,314410,273441,437
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
       
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
       
There is no report.
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.