Wednesday, April 24, 2024 3:57:36 AM - Markets open
VN-INDEX 1,177.40 -12.82/-1.08%
HNX-INDEX 222.63 -2.67/-1.19%
UPCOM-INDEX 87.51 -0.51/-0.58%
NVL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan CTCP Novagroup
HOSE - 6/2/2024 3:29:00 PM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)

CTCP Novagroup báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va như sau:

Attached File:  AttachedFile.zip
Newer News
03/12 FUEDCMID: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 10/03/2024
03/12 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11/03/2024
03/12 FUESSVFL: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 11/03/2024
03/12 E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 11/03/2024
03/12 FUEDCMID: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 11/03/2024
03/12 FUEDCMID: Báo cáo hoạt động đầu tư năm 2023
03/12 E1VFVN30: Báo cáo hoạt động đầu tư năm 2023
03/12 FUEDCMID: Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ năm 2023
03/12 E1VFVN30: Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý quỹ năm 2023
03/12 LEC: Báo cáo kiểm toán nội bộ 2022
Older News
02/06 NLG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Văn Viết Sơn
02/06 SFG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày ĐKCC tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và thay đổi nhân sự
02/05 TDG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
02/05 EIB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT
02/05 KBC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2024 lần 1
02/05 HHV: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho CĐHH năm 2023
02/05 GSP: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024
02/05 ELC: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
02/05 CTF: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
02/05 DHM: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, phát hành bảo lãnh tại MBB
 
Newsletter Signup
Top Stories
Gold bar auction to be resumed after 11 years of suspension
PM Chính requires strengthened gold market management
Bank shareholders to receive high dividends, stock bonuses
Shares sustain gains on strong investor confidence
Banks given advantages to CASA ratio
Market Update
Last updated at 3:05:01 PM
VN-INDEX 1,177.40 -12.82/-1.08%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.