Tuesday, December 5, 2023 5:00:49 AM - Markets open
VN-INDEX 1,120.49 +18.33/+1.66%
HNX-INDEX 231.31 +5.05/+2.23%
UPCOM-INDEX 85.97 +0.78/+0.92%
HVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Hữu Đông
HOSE - 7/2/2023 2:51:00 PM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)

Trần Hữu Đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC như sau:

Newer News
09/12 PLP: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo
09/12 HAH: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
09/12 ITA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đại học Tân Tạo
09/12 VPB: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP
09/12 HPX: Quyết định về việc chuyển đổi cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch
09/12 YEG: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ
09/12 AGM: Quyết định về việc chuyển đổi cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch
09/12 IBC: Quyết định về việc chuyển đổi cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch
09/12 TGG: Quyết định về việc chuyển đổi cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch
09/12 TTB: Quyết định về việc chuyển đổi cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch
Older News
02/07 SRF: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022
02/07 FLC: Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023 không đủ điều kiện tiến hành
02/07 KOS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hoàng Thị Yến
02/07 ACL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Minh Nhựt
02/07 KSB: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn
02/07 NVL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Bùi Cao Ngọc Quỳnh
02/07 NVT: Biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo
02/07 PTB: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt DSCĐ để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023
02/07 THI: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại một phần trái phiếu trước hạn và phương án mua lại
02/07 VCI: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên cho năm 2023
 
Newsletter Signup
Top Stories
Hà Nội’s CPI rises 4.72% in 11 months
Gov’t to tighten oversight of banking, securities following recent scandals
Banks increase capital through paying dividends in shares
VN-Index loses nearly 11 per cent in October
Market's recovery momentum remains, but facing supply pressure
Market Update
Last updated at 3:05:02 PM
VN-INDEX 1,120.49 +18.33/+1.66%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.