Monday, June 5, 2023 4:30:46 PM - Markets open
VN-INDEX 1,097.82 +6.98/+0.64%
HNX-INDEX 226.56 +0.53/+0.23%
UPCOM-INDEX 84.11 +0.15/+0.18%
VSC: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên BKS
HOSE - 7/2/2023 4:59:00 PM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)

Công ty Cổ phần Container Việt Nam thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên BKS như sau:

Newer News
05/11 DBT: Thông báo điều chỉnh sơ đồ tổ chức công ty
05/11 HOSE: Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á
05/11 AMD: Giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát
05/11 HCD: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2023
05/11 TMP: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023
05/11 DPR: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023
05/11 POM: Nhắc nhở về việc giải trình BCTC
05/11 PLP: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023
05/11 NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Kim Thoa
05/11 DBT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022
Older News
02/07 PLX: Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của Phó TGĐ
02/07 TNA: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
02/07 CMX: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Hà Văn Bằng
02/07 DSN: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023
02/07 CTS: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
02/07 DLG: Quyết định của HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các doanh nghiệp và người liên quan
02/07 DQC: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2023
02/07 CVHM2217: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
02/07 CSTB2223: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
02/07 KHP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng với bên có liên quan trong năm 2023
 
Newsletter Signup
Top Stories
Stock, real estate markets to become more attractive thanks to low interest rates
CPI rose slightly by 0.01 per cent in May
Bad debts running rampant in construction sector
Bank deposit interest rates keep falling
Airlines look to capitalise on thriving demand
Market Update
Last updated at 3:05:03 PM
VN-INDEX 1,097.82 +6.98/+0.64%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.