Tuesday, October 26, 2021 2:05:08 AM - Markets open
VN-INDEX 1,385.40 -3.84/-0.28%
HNX-INDEX 395.88 +4.68/+1.20%
UPCOM-INDEX 100.92 +0.56/+0.56%
HD8: Lê Quang Phong - Ủy viên HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 0 CP
HNX - 7/16/2021 4:48:00 PM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quang Phong
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Mã chứng khoán: HD8
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 566.000 CP (tỷ lệ 5,66%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 566.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 566.000 CP (tỷ lệ 5,66%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do biến động không thuận lợi của thị trường
- Ngày bắt đầu giao dịch: 14/06/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/07/2021.
Newer News
10/11 FUCTVGF2: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng từ ngày 01/10/2021 đến ngày 07/10/2021
10/11 TCB: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Phòng giao dịch Thường Tín và Phương Mai
10/11 GEG: Nghị quyết HĐQT về việc tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
10/11 TDH: Báo cáo thay đổi về sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Louis Land
10/11 VSC: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á D.C
10/11 VSC: Nghị quyết HĐQT về việc đính chính nội dung liên quan đến chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
10/11 VSC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
10/11 NPM11907: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi trái phiếu kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 30/04/2021 đến và không bao gồm ngày 31/10/2021)
10/11 NHH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2021
10/11 VPH: Nhắc nhở tuân thủ quy định công bố thông tin
Older News
16/07 RGC: Báo cáo tài chính quý 2/2021
16/07 PAC: RECORD DATE FOR CASH DIVIDEND OF 2020
16/07 AMD: Report affiliated person trade
16/07 TL4: Báo cáo về việc hoãn Công bố Báo cáo tài chính Quý II/ 2021 và Báo cáo tài chính bán niên soát xét
16/07 PGB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
16/07 DXD: Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 520.047 CP
16/07 AAV: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
16/07 ARM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
16/07 SPI: Thông báo nhắc nhở vi phạm công bố thông tin toàn thị trường
16/07 PBT: Báo cáo tài chính quý 2/2021
 
Newsletter Signup
Top Stories
Transport ministry allows increase of domestic flight frequency from October 21
VIC: Vinfast & Europe's AUTOBEST enter new strategic partnership
Energy stocks benefit from higher oil prices
Vietnam’s GDP up 1.42 percent in nine months
VCS: Vicostone's Q3 pre-tax profit estimated to reach 80% of yearly target
Market Update
Last updated at 3:05:04 PM
VN-INDEX 1,385.40 -3.84/-0.28%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.