Tuesday, April 13, 2021 6:15:54 PM - Markets closed
VN-INDEX 1,248.33 -4.12/-0.33%
HNX-INDEX 292.19 -3.35/-1.13%
UPCOM-INDEX 83.13 -0.97/-1.15%
KMT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
HNX - 2/25/2021 5:04:00 PM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KMT của CTCP Kim khí Miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 07/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, số 69 Quang Trung, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
          - Nội dung họp: + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2020;
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Newer News
04/09 ATG: Nhắc nhở chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2020 lần 2
04/09 E1VFVN30: Điều lệ tổ chức và hoạt động
04/09 E1VFVN30: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHNĐT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
04/09 E1VFVN30: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVFVND: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
Older News
25/02 PRC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
25/02 DTK: Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
25/02 HNX: Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 25/02/2021
25/02 HAW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
25/02 BHG: Nghị quyết Hội đồng quản trị
25/02 NCP: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
25/02 NLS: Thay đổi nhân sự
25/02 FGL: Nghị quyết HĐQT
25/02 VHD: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong BCTC
25/02 VMA: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
 
Newsletter Signup
Top Stories
CPTPP gives boost to Vietnamese exports
Hanoi: March CPI down 0.21 percent against February
Goal of 6.5 percent growth rate – big challenge: GSO head
Reference exchange rate up 12 VND
Vietnam maintains positive outlook for economic recovery in 2021: WB
Market Update
Last updated at 3:05:58 PM
VN-INDEX 1,248.33 -4.12/-0.33%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.