Tuesday, April 13, 2021 6:06:49 PM - Markets closed
VN-INDEX 1,248.33 -4.12/-0.33%
HNX-INDEX 292.19 -3.35/-1.13%
UPCOM-INDEX 83.13 -0.97/-1.15%
EID: Đỗ Thị Phương - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 10.000 CP
HNX - 2/23/2021 4:48:00 PM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thị Phương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: EID
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua để tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/02/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/03/2021.
Newer News
04/09 ATG: Nhắc nhở chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2020 lần 2
04/09 E1VFVN30: Điều lệ tổ chức và hoạt động
04/09 E1VFVN30: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHNĐT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
04/09 E1VFVN30: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVFVND: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
Older News
23/02 HBE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Việt Bảo
23/02 TDC: Report affiliated person trade
23/02 BII: Thay đổi địa chỉ truy cập vào trang thông tin điện tử của công ty
23/02 BII: Nghị quyết Hội đồng quản trị
23/02 BNA: Giải trình chênh lệch lợi lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 tăng so với cùng kỳ năm trước
23/02 IDJ: Nghị quyết HĐQT
23/02 HSP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
23/02 HGM: Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021
23/02 IFS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
23/02 DRI: Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch HĐQT - đã bán 0 CP
 
Newsletter Signup
Top Stories
CPTPP gives boost to Vietnamese exports
Hanoi: March CPI down 0.21 percent against February
Goal of 6.5 percent growth rate – big challenge: GSO head
Reference exchange rate up 12 VND
Vietnam maintains positive outlook for economic recovery in 2021: WB
Market Update
Last updated at 3:05:58 PM
VN-INDEX 1,248.33 -4.12/-0.33%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.