Saturday, March 6, 2021 6:54:56 AM - Markets closed
VN-INDEX 1,168.69 +0.17/+0.01%
HNX-INDEX 259.80 +4.03/+1.58%
UPCOM-INDEX 78.56 +0.60/+0.77%
DM7: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
HNX - 1/21/2021 7:45:00 PM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DM7 của CTCP Dệt May 7 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/01/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/02/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Dệt may 7 - địa chỉ: số 109A Trần Văn Dư - phường 13 - quận Tân Bình - TPHCM (vào các ngày làm việc trong tuần--) bắt đầu từ ngày 09/02/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Newer News
02/05 APG: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 BVH: Nghị quyết của HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan
02/05 CIG: Thông báo chốt danh sách hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 STB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Võ Thị Cẩm Hồng
02/05 GEX: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ
02/05 HAX: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 PDR: Kết quả phát hành trái phiếu lần 1 năm 2021
02/05 REE: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
02/05 GMD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Lộc
02/05 BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt
Older News
21/01 ILA: Võ Xuân Phong - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 1.000.000 CP
21/01 HLG: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ)
21/01 MKP: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ)
21/01 HGW: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ)
21/01 KSH: Báo cáo tài chính quý 4/2020
21/01 KSH: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ)
21/01 DVN: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ)
21/01 DNH: Báo cáo tài chính quý 4/2020
21/01 MH3: Báo cáo tài chính quý 4/2020
21/01 SAP: Báo cáo tài chính quý 4/2020
 
Newsletter Signup
Top Stories
Number of new securities trading accounts reaches record high
Trade surplus posts record high since 2016
Reference exchange rate up 1 VND on June 5
Reference exchange rate up 6 VND on December 10
Reference exchange rate continue going down
Market Update
Last updated at 3:19:59 PM
VN-INDEX 1,168.69 +0.17/+0.01%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.