Sunday, April 18, 2021 12:36:27 PM - Markets open
VN-INDEX 1,238.71 -8.54/-0.68%
HNX-INDEX 293.11 -3.01/-1.02%
UPCOM-INDEX 81.79 -0.91/-1.10%
VNI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
HNX - 1/18/2021 3:07:00 PM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNI của CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/01/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 27/02/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự án chung cư Viva Plaza, số 205/51-53-55 đường Nguyễn Lương Bằng (đường Phạm Hữu Lầu cũ), Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2020;
+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021;
+ Bầu mới thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị;
+ Tái cấu trúc mô hình hoạt động của Công ty;
+ Báo cáo và thông qua kế hoạch đầu tư phát triển dự án Viva Plaza và dự án Chợ Phước Long;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Newer News
04/09 ATG: Nhắc nhở chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2020 lần 2
04/09 E1VFVN30: Điều lệ tổ chức và hoạt động
04/09 E1VFVN30: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHNĐT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
04/09 E1VFVN30: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVFVND: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
Older News
18/01 C71: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
18/01 SDN: Báo cáo tài chính quý 4/2020
18/01 VNI: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ Thường niên 2021
18/01 VC7: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
18/01 SEB: Nghị quyết Hội đồng quản trị
18/01 VC9: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
18/01 BOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị
18/01 CQN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
18/01 AMP: Thay đổi nhân sự
18/01 QNC: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
 
Newsletter Signup
Top Stories
Reference exchange rate down 17 VND
CPTPP gives boost to Vietnamese exports
Hanoi: March CPI down 0.21 percent against February
Goal of 6.5 percent growth rate – big challenge: GSO head
Reference exchange rate up 12 VND
Market Update
Last updated at 3:20:00 PM
VN-INDEX 1,238.71 -8.54/-0.68%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.