Monday, March 1, 2021 7:52:51 PM - Markets closed
VN-INDEX 1,186.17 +17.70/+1.51%
HNX-INDEX 252.37 +3.15/+1.26%
UPCOM-INDEX 77.15 +0.51/+0.67%
BHG: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
HNX - 1/13/2021 10:53:00 AM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
Newer News
02/05 APG: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 BVH: Nghị quyết của HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan
02/05 CIG: Thông báo chốt danh sách hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 STB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Võ Thị Cẩm Hồng
02/05 GEX: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ
02/05 HAX: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 PDR: Kết quả phát hành trái phiếu lần 1 năm 2021
02/05 REE: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
02/05 GMD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Lộc
02/05 BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt
Older News
13/01 TH1: Công bố thông tin thay đổi nhân sự Phòng kế toán
13/01 VGR: Đính chính Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
13/01 NED: Đặng Thị Huyền - Thành viên BKS - đăng ký mua 10.000.000 CP
13/01 VIN: Thay đổi nhân sự
13/01 NED: CTCP Sông Đà Hoàng Long - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 21.193.879 CP
13/01 AFX: BCTT tiếp nhận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Tiến thành viên Hội Đồng Quản Trị
13/01 VCR: Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 500.000 CP
13/01 POS: Vũ Chi Viện - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 10.000 CP
13/01 VRG: Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 230.000 CP
13/01 NED: Trần Văn Huyên - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 2.100.000 CP
 
Newsletter Signup
Top Stories
Number of new securities trading accounts reaches record high
Trade surplus posts record high since 2016
Reference exchange rate up 1 VND on June 5
Reference exchange rate up 6 VND on December 10
Reference exchange rate continue going down
Market Update
Last updated at 3:10:17 PM
VN-INDEX 1,186.17 +17.70/+1.51%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.