Saturday, May 25, 2019 1:58:14 AM - Markets open
VN-INDEX 970.03 -12.68/-1.29%
HNX-INDEX 105.39 -0.91/-0.86%
UPCOM-INDEX 55.27 -0.12/-0.22%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu VHC - Khuyến nghị Trung lập
Category: Companies
Source: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Sector: Consumer Goods
Company: Vinh Hoan Corporation
Detail:
Date: 5/25/2018 Pages: 15 Language: Vietnamese File Type: Size: 965 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Nhận định: chúng tôi đưa ra khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu VHC tại thời điểm này, dựa trên những tác động trái chiều của các luận điểm sau:
 
Tích cực: 
 
- Vị thế dẫn đầu ngành nuôi & chế biến cá tra xuất khẩu.
- Dòng tiền CFO vẫn duy trì tốt và đủ đáp ứng vốn cho hoạt động đầu tư, chi trả cổ tức và trả dần nợ vay.
- Nguồn vốn chuyển dịch theo hướng an toàn với tỷ trọng nợ vay trong cơ cấu vốn giảm dần.
 
Tiêu cực:
 
- Khoản phải thu tăng cao và VHC bị chiếm dụng đáng kể bởi khách hàng.
- Vị thế của VHC trong chuỗi giá trị có thể bị suy giảm do VHC đã/đang tiến hành thoái vốn khỏi các công ty thu mua đầu vào/phân phối đầu ra của mình. 
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.