Friday, March 5, 2021 1:40:33 AM - Markets closed
VN-INDEX 1,168.52 -18.43/-1.55%
HNX-INDEX 255.77 +1.67/+0.66%
UPCOM-INDEX 77.96 -0.14/-0.18%
EID: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Chứng khoán Phố Wall
HNX - 1/7/2021 7:56:00 AM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Phố Wall
- Mã chứng khoán: EID
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 758.189 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 758.189 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,05%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 28/12/2020.
Newer News
02/05 APG: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 BVH: Nghị quyết của HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan
02/05 CIG: Thông báo chốt danh sách hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 STB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Võ Thị Cẩm Hồng
02/05 GEX: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ
02/05 HAX: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 PDR: Kết quả phát hành trái phiếu lần 1 năm 2021
02/05 REE: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
02/05 GMD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Lộc
02/05 BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt
Older News
07/01 HMH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - American LLC
07/01 HVT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Xuân Lương
06/01 SGC: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước - Công ty TNHH (SCIC) - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP
06/01 VCC: Nguyễn Văn Trung - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 125.000 CP
06/01 BII: Nghị quyết Hội đồng quản trị
06/01 HVT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (lần 1).
06/01 NVL: Changes in 54th Business Registration Certificate
06/01 VPB: Decision on tax penalties
06/01 PVT: Changes in 14th Business Registration Certificate
06/01 HNX: Danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của Bảng Cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 06/01/2021
 
Newsletter Signup
Top Stories
Number of new securities trading accounts reaches record high
Trade surplus posts record high since 2016
Reference exchange rate up 1 VND on June 5
Reference exchange rate up 6 VND on December 10
Reference exchange rate continue going down
Market Update
Last updated at 3:20:00 PM
VN-INDEX 1,168.52 -18.43/-1.55%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.