Friday, March 5, 2021 1:42:02 AM - Markets closed
VN-INDEX 1,168.52 -18.43/-1.55%
HNX-INDEX 255.77 +1.67/+0.66%
UPCOM-INDEX 77.96 -0.14/-0.18%
EID: CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục không còn là cổ đông lớn
HNX - 1/5/2021 7:46:00 AM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục- Mã chứng khoán: EID
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 758.189 CP (tỷ lệ 5,05%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 758.189 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 28/12/2020.
Newer News
02/05 APG: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 BVH: Nghị quyết của HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan
02/05 CIG: Thông báo chốt danh sách hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 STB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Võ Thị Cẩm Hồng
02/05 GEX: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ
02/05 HAX: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 PDR: Kết quả phát hành trái phiếu lần 1 năm 2021
02/05 REE: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
02/05 GMD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Lộc
02/05 BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt
Older News
04/01 HFS: Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam không còn là cổ đông lớn
04/01 HFS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Dịch vụ Vui chơi Giải trí Thể thao Hà Nội
04/01 TS3: Thay đổi nhân sự
04/01 AMS: Thông báo thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết
04/01 ABR: Công bố thông tin nội dung được Hội đồng quản trị thông qua ngày 30/12/2020
04/01 DNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị
04/01 C21: Nghị quyết Hội đồng quản trị
04/01 DAP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
04/01 EME: Nghị quyết Hội đồng quản trị
04/01 DC1: Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng số 1 đã ký hợp đồng số 266/2020/HĐKT về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020
 
Newsletter Signup
Top Stories
Number of new securities trading accounts reaches record high
Trade surplus posts record high since 2016
Reference exchange rate up 1 VND on June 5
Reference exchange rate up 6 VND on December 10
Reference exchange rate continue going down
Market Update
Last updated at 3:20:00 PM
VN-INDEX 1,168.52 -18.43/-1.55%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.