Wednesday, March 3, 2021 9:42:39 PM - Markets closed
VN-INDEX 1,186.95 +0.34/+0.03%
HNX-INDEX 254.10 +6.16/+2.48%
UPCOM-INDEX 78.10 +0.64/+0.83%
AMS: Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200.000 CP
HNX - 1/11/2021 3:11:00 PM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Thọ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: AMS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.637.527 CP (tỷ lệ 12,66%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng cổ phiếu sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/01/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/02/2021.
Newer News
02/05 APG: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 BVH: Nghị quyết của HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan
02/05 CIG: Thông báo chốt danh sách hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 STB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Võ Thị Cẩm Hồng
02/05 GEX: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ
02/05 HAX: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 PDR: Kết quả phát hành trái phiếu lần 1 năm 2021
02/05 REE: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
02/05 GMD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Lộc
02/05 BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt
Older News
11/01 DSC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Đức Anh
11/01 DSC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Thu Hà
11/01 DSC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Tạ Văn Mạnh
11/01 TSG: Đàm Ngọc Mẫn - Phó Giám đốc - đã mua 3.100 CP
11/01 CT6: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Quốc Đoàn
11/01 QNS: Ngô Võ Triết - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP
11/01 VOC: Nguyễn Thị Ngọc Chi - Thành viên BKS - đăng ký bán 2.700 CP
11/01 VRG: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 105.000 CP
11/01 VRG: Công ty cổ phần Cao su Tân Biên - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 1.491.600 CP
11/01 TUG: Nghị quyết Hội đồng quản trị
 
Newsletter Signup
Top Stories
Number of new securities trading accounts reaches record high
Trade surplus posts record high since 2016
Reference exchange rate up 1 VND on June 5
Reference exchange rate up 6 VND on December 10
Reference exchange rate continue going down
Market Update
Last updated at 3:10:02 PM
VN-INDEX 1,186.95 +0.34/+0.03%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.