Saturday, April 17, 2021 12:53:33 PM - Markets open
VN-INDEX 1,238.71 -8.54/-0.68%
HNX-INDEX 293.11 -3.01/-1.02%
UPCOM-INDEX 81.79 -0.91/-1.10%
DDM: Nguyễn Duy Luân - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 289.500 CP
HNX - 12/28/2020 10:05:00 AM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Luân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DDM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.209.182 CP (tỷ lệ 9,88%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 289.500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.498.682 CP (tỷ lệ 12,24%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: chưa thu xếp mua hết được cổ phần đăng ký và hết thời gian giao dịch của cổ phiếu DDM theo thời gian dự kiến mua
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/12/2020.
Newer News
04/09 ATG: Nhắc nhở chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2020 lần 2
04/09 E1VFVN30: Điều lệ tổ chức và hoạt động
04/09 E1VFVN30: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHNĐT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
04/09 E1VFVN30: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVFVND: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
Older News
28/12 BCP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/12 HDM: Xử phạt hành chính của hải quan
28/12 BLT: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán 2020
28/12 ACE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
28/12 CQN: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
28/12 HNX: Ngày 31/12/2020, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings (DTE)
28/12 CPA: Thay đổi nhân sự
28/12 AVC: Nghị quyết Hội đồng quản trị
28/12 AMV: CBTT Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
28/12 CQN: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc chào bán số cổ phần chưa phân phối hết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020
 
Newsletter Signup
Top Stories
Reference exchange rate down 17 VND
CPTPP gives boost to Vietnamese exports
Hanoi: March CPI down 0.21 percent against February
Goal of 6.5 percent growth rate – big challenge: GSO head
Reference exchange rate up 12 VND
Market Update
Last updated at 3:20:00 PM
VN-INDEX 1,238.71 -8.54/-0.68%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.