Thursday, February 25, 2021 5:57:35 PM - Markets closed
VN-INDEX 1,165.43 +3.42/+0.29%
HNX-INDEX 246.20 +8.31/+3.49%
UPCOM-INDEX 76.48 +0.26/+0.34%
AMS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
HNX - 12/24/2020 1:37:00 PM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMS của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 115 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: 115*10/100 = 11,5. Cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được 11 cổ phiếu mới (0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy).
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (Km 35 quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, Việt Nam) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Newer News
02/05 APG: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 BVH: Nghị quyết của HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan
02/05 CIG: Thông báo chốt danh sách hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 STB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Võ Thị Cẩm Hồng
02/05 GEX: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ
02/05 HAX: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 PDR: Kết quả phát hành trái phiếu lần 1 năm 2021
02/05 REE: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
02/05 GMD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Lộc
02/05 BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt
Older News
24/12 NHT: Nghị quyết Hội đồng quản trị
24/12 PWA: Ký hợp đồng với công ty kiểm toán
24/12 TDF: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 15.000.000 cổ phiếu
24/12 SNZ: CBTT về việc giảm tỷ lệ sở hữu từ 51% xuống 46,45% vốn điều lệ của Công ty CP Sonadezi Giang Điền
24/12 PVM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
24/12 VTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị
24/12 KIP: Công bố thông tin về ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
24/12 QNC: CBTT VỀ NGHĨA VỤ THUẾ (NỢ THUẾ) CỦA cÔNG TY
24/12 PWS: Về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền biểu quyết để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty
24/12 SIP: Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 60.000 CP
 
Newsletter Signup
Top Stories
Number of new securities trading accounts reaches record high
Trade surplus posts record high since 2016
Reference exchange rate up 1 VND on June 5
Reference exchange rate up 6 VND on December 10
Reference exchange rate continue going down
Market Update
Last updated at 3:10:04 PM
VN-INDEX 1,165.43 +3.42/+0.29%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.