Friday, February 26, 2021 5:01:47 PM - Markets closed
VN-INDEX 1,168.47 +3.04/+0.26%
HNX-INDEX 249.22 +3.02/+1.23%
UPCOM-INDEX 76.64 +0.15/+0.20%
VTK: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 90.000 CP
HNX - 12/23/2020 3:31:00 PM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)
- Mã chứng khoán: VTK
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.828.800 CP (tỷ lệ 68%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Địch Tuấn Anh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ, nhân viên công ty
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trương Thị Thu Hà
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Tiến Duy
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Minh Phương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 90.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu theo Phương án cơ cấu lại Viettel giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 03/3/2018.
- Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/12/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/01/2021.
Newer News
02/05 APG: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 BVH: Nghị quyết của HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan
02/05 CIG: Thông báo chốt danh sách hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 STB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Võ Thị Cẩm Hồng
02/05 GEX: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu để tăng vốn điều lệ
02/05 HAX: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02/05 PDR: Kết quả phát hành trái phiếu lần 1 năm 2021
02/05 REE: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
02/05 GMD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Lộc
02/05 BVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt
Older News
23/12 CSC: Thay đổi nhân sự
23/12 DTD: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 456.500 cổ phiếu
23/12 IDJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị
23/12 VTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị
23/12 TTD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
23/12 ECI: Nghị quyết Hội đồng quản trị
23/12 HNX: Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 23/12/2020
23/12 SDV: CBTT THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN SZC
23/12 HHV: Thay đổi nhân sự
23/12 HHV: Thay đổi người đại diện theo pháp luật
 
Newsletter Signup
Top Stories
Number of new securities trading accounts reaches record high
Trade surplus posts record high since 2016
Reference exchange rate up 1 VND on June 5
Reference exchange rate up 6 VND on December 10
Reference exchange rate continue going down
Market Update
Last updated at 3:10:04 PM
VN-INDEX 1,168.47 +3.04/+0.26%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.