Monday, April 19, 2021 1:18:41 PM - Markets open
VN-INDEX 1,243.66 +4.95/+0.40%
HNX-INDEX 294.33 +1.22/+0.42%
UPCOM-INDEX 81.59 -0.21/-0.26%
HMH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - American LLC
HNX - 12/23/2020 8:27:00 AM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: American LLC
- Mã chứng khoán: HMH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.057.600 CP (tỷ lệ 16,02%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 48.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.008.800 CP (tỷ lệ 15,64%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Cơ cấu danh mục
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 16/12/2020.
Newer News
04/09 ATG: Nhắc nhở chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2020 lần 2
04/09 E1VFVN30: Điều lệ tổ chức và hoạt động
04/09 E1VFVN30: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHNĐT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
04/09 E1VFVN30: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVFVND: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
Older News
23/12 EVS: Vũ Hồng Sơn - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 6.000.000 CP
23/12 IDC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Covestcons
23/12 BAX: Lê Linh Phụng - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 10.000 CP
22/12 SD3: Thông báo về việc thay đổi ngày thanh toán tiền cổ tức năm 2015 - Lần 7
22/12 TVN: Thông báo về việc khởi tố bị can
22/12 VBB: Công văn Ngân hàng Nhà Nước chấp thuận thay đổi tên gọi và địa điểm hoạt động Phòng Giao dịch Lê Duẩn
22/12 VLB: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hoàng Gia Phát
22/12 PIS: Nghị quyết Hội đồng quản trị
22/12 VLB: CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc không còn là cổ đông lớn
22/12 NFC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
 
Newsletter Signup
Top Stories
Reference exchange rate down 17 VND
CPTPP gives boost to Vietnamese exports
Hanoi: March CPI down 0.21 percent against February
Goal of 6.5 percent growth rate – big challenge: GSO head
Reference exchange rate up 12 VND
Market Update
Last updated at 1:15:03 PM
VN-INDEX 1,243.66 +4.95/+0.40%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.