Sunday, April 18, 2021 11:45:33 AM - Markets open
VN-INDEX 1,238.71 -8.54/-0.68%
HNX-INDEX 293.11 -3.01/-1.02%
UPCOM-INDEX 81.79 -0.91/-1.10%
BCF: Phạm Thanh Bình - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 50.000 CP
HNX - 12/17/2020 10:07:00 AM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thanh Bình
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: BCF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.994.677 CP (tỷ lệ 14,2%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.044.677 CP (tỷ lệ 14,44%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa đạt yêu cầu về giá
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/11/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/12/2020.
Newer News
04/09 ATG: Nhắc nhở chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2020 lần 2
04/09 E1VFVN30: Điều lệ tổ chức và hoạt động
04/09 E1VFVN30: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHNĐT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
04/09 E1VFVN30: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVFVND: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
Older News
17/12 CET: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đặng Lê Hưng
17/12 LDP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020
17/12 QTP: CTCP Cơ Điện Lạnh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 5.000.000 CP
17/12 LIG: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 21.300.000 cổ phiếu
17/12 VHE: Ngày 21/12/2020, ngày giao dịch đầu tiên 1.760.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
17/12 VGP: Thay đổi nhân sự
17/12 LIG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
17/12 SRA: Nghị quyết Hội đồng quản trị
17/12 TVD: Phùng Trung Hoài - Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 11.200 CP
17/12 NTP: Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - Công đoàn - đăng ký mua 350.000 CP
 
Newsletter Signup
Top Stories
Reference exchange rate down 17 VND
CPTPP gives boost to Vietnamese exports
Hanoi: March CPI down 0.21 percent against February
Goal of 6.5 percent growth rate – big challenge: GSO head
Reference exchange rate up 12 VND
Market Update
Last updated at 3:20:00 PM
VN-INDEX 1,238.71 -8.54/-0.68%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.